ProDigi
 

Internet
Enefit taristu pakkumine
ProDigi üldtingimused
  Wifi
  Videovalve
  Telefon
  Arvutiteenused
  Printerid ja toonerid
  Andmete taastamine
  Kontakt


 
ProDigi Facebookis
  Avalehele
l
Prindi
  16 / Juuli / 2024  
 

ProDigi üldtingimused

1. Kasutusala

1.1 Käesolevaid OÜ ProDigi (edaspidi ProDigi) üldtingimusi (edaspidi
Üldtingimused) kohaldatakse kõigi pärast Üldtingimuste jõustumist ProDigiga
lepingulistesse suhetesse astuvate isikute suhtes, kes hakkavad kasutama ProDigi
poolt pakutavaid telekommunikatsiooniteenuseid (edaspidi Teenused). ProDigiga
juba lepingulistes suhetes olevate isikute, kes kasutavad ProDigi Teenuseid, suhtes
kohaldatakse Üldtingimusi ProDigi ja vastava isiku vastastikusel kokkuleppel.
1.2 Üldtingimused sätestavad Teenuste osutamise, sellega seotud lepingute sõlmimise,
muutmise ja lõpetamise korra ning sõlmitud lepingute raames ProDigi ja
ProDigiga tsiviilõiguslikus suhtes oleva juriidilise või füüsilise isiku, kes on
sõlminud ProDigiga Teenuse tarbimise tingimusi reguleeriva lepingu (edaspidi
Toote liitumisleping), keda edaspidi nimetatakse Klient, vaheliste õiguste
teostamise ja kohustuste täitmise korra.
1.3 ProDigi ja Kliendi vahelisi suhteid reguleerivad Eesti Vabariigi kehtivad
õigusaktid, Üldtingimused, üksikuid Teenuseid ja neid iseloomustavaid andmeid
sätestavad dokumendid (edaspidi Tootelehed), ProDigi ja Kliendi vahel sõlmitud
vastava Teenuse Toote liitumisleping ja ProDigi poolt kehtestatud Teenuste
tasumäärasid sisaldav hinnakiri (edaspidi Hinnakiri). Toote liitumislepingu või
ProDigi ning Kliendi vahelise muu lepingu kohta kasutatakse Üldtingimustes ka
terminit Leping.
2. ProDigi ja Kliendi vahelise suhtlemise üldised alused
2.1 Füüsilisest isikust Klient võib suhelda ProDigiga ja teha tehinguid ProDigiga
isiklikult või esindaja kaudu. Juriidilisest isikust Klient suhtleb ProDigiga ja teeb
tehinguid esindaja kaudu.
2.2 Esindaja on isik, kellel on seadusest või tehingust tulenev õigus teostada volituse
piires tehinguid Kliendi nimel
2.3 ProDigil on õigus nõuda Kliendilt või tema esindajalt isiku ja/või esinduse aluse
tuvastamiseks vajalikke dokumente.
2.4 Konkreetsele Kliendile suunatud kirjad, arved vms saadab ProDigi Kliendile
lihtkirjalikult Lepingus sätestatud või Üldtingimuste punkti 2.6. kohaselt
muudetud aadressile.
2.5 ProDigi ja Klient võivad kokku leppida dokumentide (sh arved) elektroonilisel teel
edastamise osas.
2.6 Klient on kohustatud ProDigit koheselt teavitama oma postiaadressi, elektroonilise
aadressi ja muude kontaktandmete muutumisest.
2.7 Klient ja ProDigi kohustuvad mitte avaldama ega kättesaadavaks tegema
kolmandatele isikutele konfidentsiaalset informatsiooni, milleks on Toote
liitumislepingu üle peetavate läbirääkimiste käigus avaldatav informatsioon,
Kliendi poolt Teenuste tarbimisel teatavaks saanud informatsioon ning
informatsioon, mida ProDigi ja Klient on kokkuleppel määratlenud kui
konfidentsiaalset.
3. Teenuste osutamine ja arvelduste kord
3.1 Kooskõlas Kliendi soovidega ja ProDigi tehniliste võimalustega sõlmivad ProDigi
ja Klient Toote liitumislepingud, mis sätestavad konkreetse Teenuse osutamise.
3.2 ProDigil on õigus võtta Kliendilt ja Kliendil on kohustus tasuda tasusid vastavalt
ProDigis kehtestatud Teenuste tasudele, mis on sätestatud kehtivatel Tootelehtedel
või Hinnakirjas, ProDigi ja Kliendi vahel sõlmitud Toote liitumislepingu alusel,
kui ProDigi ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti.
3.3 ProDigi esitab Kliendile liitumistasu (kui vastavale Teenusele on see ProDigi
juhatuse poolt kehtestatud) ja/või arveldusperioodi jooksul kasutatud/kasutatavate
Teenuste kohta arve. Arveldusperiood on kalendrikuu, kui Lepinguga ei ole
sätestatud teisiti. Klient tasub ProDigi poolt esitatud arvel toodud summad arvel
märgitud tähtajaks, kusjuures arve maksetähtaeg ei ole lühem kui kaks nädalat,
alates arve väljastamise kuupäevast. Arve loetakse tasutuks, kui makse on
laekunud ProDigi arveldusarvele.
3.4 Kui Klient ei ole tasunud liitumistasu või temale osutatud/osutatavate Teenuste
eest õigeaegselt, on ProDigil õigus arvestada ja Kliendil kohustus tasuda
tähtaegselt laekumata summalt viivist kuni 0,05% kalendripäeva eest.
3.5 Klient ei vabane maksete tasumise kohustusest põhjusel, et ta ei ole temale
Lepingujärgsel aadressil või Üldtingimuste punktis 2.5. sätestatud korras saadetud
arvet kätte saanud.
3.6 Arve vaidlustamisel on Klient kohustatud tasuma arve mittevaidlustatud osa
maksetähtajaks.
4. Tehnilised põhimõtted
4.1 Teenuse osutamiseks vajalike ehitus- ja paigaldustööde kulud kuni Kliendi või
kolmandate isikute valduse piirini kannab ProDigi, kui ProDigi ja Klient ei ole
kirjalikult kokku leppinud teisiti.
4.2 Klient kannab Teenuse osutamiseks vajalike ehitus- ja paigaldustöödega seotud
kulud omal territooriumil ja vajadusel kolmandate isikute territooriumil, kui
ProDigi ja Klient ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti.
4.3 Teenuse osutamiseks vajalike ehitus- ja paigaldustööde teostamiseks kohustub
Klient tagama ProDigi esindajatele ligipääsu vajalikele Kliendi ruumidele ning
nimetatud tööde teostamiseks vajalike ProDigi poolsete juhiste ja tehniliste
tingimuste täitmise.
4.4 Teenuse osutamiseks vajalikud ehitus- ja paigaldustööd teostab ProDigi tema poolt
otstarbekaks ja vajalikuks peetaval viisil, kooskõlastades need eelnevalt Kliendiga.
4.5 Klient tagab Teenuse osutamiseks vajalike ja tema ruumidesse
paigaldatavate/paiknevate tehniliste seadmete hoidmise ja säilitamise tingimused,
mis on nimetatud seadmete spetsifikatsioonides ette nähtud või mis on määratud
ProDigi poolt.
4.6 Klient vastutab, et tema poolt on telekommunikatsioonivõrku ühendatud/lülitatud
vaid töökorras, tehnilistele normidele ja nõuetele vastavad lõppseadmed.
5. Kliendi õigused
5.1 Kliendil on õigus tarbida ProDigi Teenuseid, mis vastavad kehtestatud
tingimustele ning mille kasutamiseks on ProDigi ja Klient sõlminud Lepingu.
6. ProDigi õigused
6.1 ProDigil on õigus ühepoolselt muuta Üldtingimusi, Tootelehti ja Hinnakirja
ProDigi juhatuse otsusega ning kooskõlas seaduste ja Üldtingimuste nõuetega.
6.2 ProDigil on õigus piirata või peatada Teenuse osutamine Kliendile, kui:
6.2.1 Klient ei ole tasunud temale osutatud Teenuse eest õigeaegselt;
6.2.2 Klient on telekommunikatsioonivõrguga ühendanud mittetöökorras või
nõuetele mittevastava lõppseadme;
6.2.3 Klient häirib lõppseadme kasutamisega telekommunikatsioonivõrgu tööd
või teisi telekommunikatsiooniteenuse kasutajaid, sealhulgas
Üldtingimuste punktis 7.8. sätestatud keeldude eiramise teel;
6.2.4 Teenuse osutamise peatamine on vajalik telekommunikatsioonivõrgu
seadme või liinirajatise paigaldamiseks, remondiks, vahetamiseks või
hooldamiseks;
6.2.5 Klient rikub Lepingu tingimusi;
6.2.6 Klient on Lepingu sõlmimisel esitanud ebaõigeid andmeid.
6.3 ProDigi piirab või peatab Teenuse osutamist üksnes siis, kui ta on Kliendile sellest
teatanud üldkasutatava telekommunikatsioonivõrgu vahendusel või kui see ei ole
võimalik, siis kirjalikult vähemalt viis tööpäeva enne Teenuse osutamise piiramist
või peatamist, teatades ühtlasi piiramise või peatamise aja ja põhjused.
6.4 ProDigil on õigus Üldtingimuste punktides 6.2.2. ja 6.2.3. toodud juhtudel piirata
või peatada Teenuse osutamist Kliendile kohe sellest Kliendile eelnevalt ette
teatamata.
6.5 Kui Klient on kõrvaldanud Teenuse osutamise piiramise või peatamise aluse ning
informeerinud sellest ProDigi mõistlikul viisil, taastab ProDigi Teenuse Kliendile
osutamise endises ulatuses kahe tööpäeva jooksul, arvates Teenuse osutamise
piiramise või peatamise aluseks olnud asjaolu kõrvaldamise kohta informatsiooni
laekumisest ProDigile.
6.6 ProDigil on õigus avaldada Kliendi andmeid (s.h. andmed Kliendi võlgnevuse
kohta) kolmandatele isikutele kooskõlas Telekommunikatsiooniseaduse § 36-ga.
7. Kliendi kohustused
7.1 Klient on kohustatud teavitama ProDigi koheselt kõigist asjaoludest, mis võivad
mõjutada Kliendi kohustuste täitmist ProDigi ees.
7.2 Klient kohustub mitte võimaldama ProDigi poolt temale osutatava Teenuse
kasutamist kolmandatele isikutele ilma ProDigiga kooskõlastamata, kui Lepinguga
ei ole sätestatud teisiti.
7.3 Klient on kohustatud teavitama telekommunikatsioonivõrgu töös avastatud
puudustest, riketest ja häiretest võimalikult koheselt ProDigi.
7.4 Klient kohustub rikete korral telekommunikatsioonivõrgus võimaldama ProDigi
või tema volitatud isiku juurdepääsu lõppseadmetele ja tema territooriumil või
valduses olevatele telekommunikatsioonivõrgu osaks olevatele seadmetele nende
kontrollimiseks ja parandamiseks.
7.5 Klient kohustub tagama Teenuse tarbimiseks kasutatavate seadmete ja tarkvara
turvamise, vältimaks kolmandate isikute poolt nimetatud seadmete ja tarkvara
kasutamist tegevusteks mis võivad häirida ProDigi telekommunikatsioonivõrgu
tööd.
7.6 Klient kohustub Teenuse tarbimiseks kasutatavate seadmete ja tarkvara
turvalisuses puuduste ilmnemisel viivitamatult korraldama seadmete ja tarkvara
turvamise ProDigit rahuldaval tasemel, kõrvaldades ProDigi
telekommunikatsioonivõrgu tööd ohustavad puudused.
7.7 Klient kohustub kasutama võrguseadmete häälestamiseks ainult ProDigi poolt
eraldatud võrguparameetreid.
7.8 Klient kohustub mitte kasutama Teenust tegevuseks, mis on vastuolus Eesti
Vabariigi seadustega või heade kommetega. Ühtlasi kohustub Klient Teenust
tarbides hoiduma tegudest, millega kaasneb või võib kaasneda muuhulgas
alljärgnevate tegude tegemine:
7.8.1 Võrgusõlmede ressursside kasutamine või võrgusõlme turvasüsteemide
analüüsimine, muuhulgas näiteks võrgusõlme protokollist sõltumatu
(TCP/UDP) pordi oleku (lahti/kinni) kontrollimine (portscan) juhul, kui
selleks ei ole vastavat õigust andnud võrgusõlme administraator;
7.8.2 Telekommunikatsioonivõrgus asuvate andmete, materjalide, tarkvara,
autoriõigusega kaitstud intellektuaalse omandi, kaubamärkide vms
mistahes viisil kasutamine, kui kasutamine ei ole lubatud või nende
kasutamine mitte lubatud viisil;
7.8.3 ProDigi või kolmandate isikute poolt infotehnoloogilisi vahendeid
kasutades koostatud või kogutud andmete terviklikkuse omavoliline
hävitamine, kahjustamine või muutmine;
7.8.4 Telekommunikatsioonivõrkude ja sellega seotud seadmete
funktsionaalsust häirida või piirata võivate arvutiviiruste või
programmide kasutamine või levitamine või mistahes muu tarkvara
kasutamine viisil, mis võib häirida või piirata seadme funktsionaalsust;
7.8.5 Teenust kasutades elektroonilisel teel mis tahes isikutele mitteasjakohaste
või soovimatute sõnumite saatmine (sh masspostitus), samuti sellele
kaasaaitamine või selle võimaldamine. Soovimatuks masspostituseks
loetakse muuhulgas anonüümsete, ähvardavate sõnumite,
reklaammaterjalide vms saatmist elektroonilisel teel adressaatidele, kes ei
ole antud sõnumite saamiseks soovi avaldanud.
8. ProDigi kohustused
8.1 ProDigi on kohustatud teavitama Klienti ProDigile teadaolevatest Teenuste
kasutamist takistavatest asjaoludest, turvalisuse puudumisest ja planeeritud
Teenuste toimimise katkestustest.
8.2 Kliendile kuuluvaid liiniosasid ning Kliendile kuuluvaid lõppseadmeid hooldab
ProDigi kokkuleppel Kliendiga tasu eest.
8.3 ProDigi kohustub kõrvaldama temale kuuluva telekommunikatsioonivõrgu rikked
hiljemalt rikkest teatamise päevale järgneva tööpäeva (E-R 8.00-18.00) jooksul.
8.4 ProDigi kohustub tagama seadustega sätestatud korras kliendi andmete
konfidentsiaalsuse hoidmise.
9. Üldtingimuste ja Hinnakirja muutmise kord
9.1 Hinnakirja muudetakse ProDigi juhatuse otsusega, teavitades sellest Klienti.
9.2 Üldtingimuste ja Hinnakirja muudatused jõustuvad nende kehtestamise otsuses
sätestatud ajal.
9.3 Muudatustest ja täiendustest Üldtingimustes ja Hinnakirjas informeerib ProDigi
Klienti massiteabevahendite või Internetis oma kodulehekülje kaudu.
9.4 Juhul, kui Klient ei ole nõus Üldtingimuste või Hinnakirja muudatustega, on tal
õigus lepinguline suhe ProDigiga ühe kalendrikuu jooksul arvates muudatuste
kohta teate avaldamisest üles öelda, sellest ProDigi teavitades.
9.5 Kui Klient ühe kalendrikuu jooksul alates Üldtingimuste või Hinnakirja
muudatuste kohta teate avaldamisest ei ütle üles lepingulist suhet ProDigiga
kooskõlas punktiga 9.4., loetakse ta muudatused aktsepteerinuks nende jõustumise
päevast.
9.6 Juhul kui Klient ütleb üles lepingulise suhte ProDigiga kooskõlas punktiga 9.4.,
kohustub ta ühe kuu jooksul Lepingu lõpetamise teate esitamisest ProDigile täitma
kõik oma kohustused ProDigi ees. Nimetatud kohustuste täitmise osas
kohaldatakse enne lepingulise suhte ülesütlemise aluseks olnud muudatuste
jõustumist kehtinud ProDigi Üldtingimusi või Hinnakirja.
10. Vääramatu jõud
10.1 ProDigi ja/või Kliendi Lepingujärgsete kohustuste täitmata jätmist või
mittekohast täitmist ei loeta kohustuse rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid
asjaolud või sündmused, mille saabumise üle ProDigil või Kliendil puudub
kontroll.
10.2 Vääramatu jõu all mõistetakse muu hulgas üldstreiki, rahutusi, õigusakti, mis
oluliselt takistab ProDigil või Kliendil oma kohustuste täitmist, tulekahju,
plahvatust, loodusõnnetusi, sõda, pikaajalist elektrikatkestust, äikest vms.
11. Toote liitumislepingu peatamine, piiramine
11.1 ProDigil ja/või Kliendil on õigus peatada, piirata ja üles öelda Toote
liitumislepinguid kokkuleppel, v.a juhud, mil Eesti Vabariigi õigusaktidega või
Toote liitumislepingutega on ProDigil või Kliendil õigus Toote liitumislepinguid
peatada, piirata, või üles öelda ühepoolselt. ProDigil on õigus nõuda Kliendilt
vastava sooviavalduse kirjalikku vormistamist.
12. Muud tingimused
12.1 Kliendile kuuluvaks liiniosaks loetakse Kliendi omanduses või valduses oleval
territooriumil olevat liiniosa. Kui Kliendile kuuluv liiniosa on eelmainitust
erinev, on Klient kohustatud teatama kirjalikult ProDigile enne Toote
liitumislepingu sõlmimist, milline on temale kuuluv liiniosa.
12.2 Teenust võib kasutada ainult legaalseteks ettevõtmisteks. Keelatud on Teenuse
kasutamine õigusaktidega keelatud tegevuseks või Teenuse kasutamise käigus
juurdepääsu tekitamine ressurssidele, millele juurdepääs ei ole Kliendil lubatud.
Teenuse tarbimise käigus mis tahes materjalide avaldamine, edastamine, vargus,
hankimine, vahendamine, muutmine või salvestamine, mis on vastuolus Eesti
Vabariigi õigusaktidega või rahvusvaheliste reeglitega, on rangelt keelatud.
12.3 Nimetatud materjalide hulka kuuluvad muu hulgas andmed,
tarkvara/tarkvarakoodid ja intellektuaalne omand, mis on kaitstud autoriõiguse,
kaubamärgi, ametisaladuse või eraisiku eraellu mittesekkumise või mis tahes muu
vastavat ala reguleeriva õigusakti või statuudiga.
12.4 ProDigi ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud Kliendile või kolmandale isikule
sidekatkestuse või Kliendi seadmetes paikneva tarkvara turvaaukude tõttu,
väljaarvatud juhud, kui tegemist on ProDigi süül tekkinud kahjuga.
12.5 ProDigi ja Kliendi vahelised lahkarvamused ja vaidlused püütakse lahendada
läbirääkimiste teel.
12.6 Omavahelised pretensioonid tuleb vormistada kirjalikult ja toimetada teisele
osapoolele Lepingus näidatud aadressil või Üldtingimuste punktis 2.5. sätestatud
korras.
12.7 Vaidlused, milles ProDigi ja Klient ei jõua kokkuleppele, lahendatakse kostja eluvõi
asukohajärgses kohtus.
 
  OÜ ProDigi, Ristiku 10-16, Lihula 90302, Tel: +372 5289558, info [at] prodigi.ee